TERMES I CONDICIONS


CONDICIONS GENERALS DE VENDA


1.- OBJECTE I GENERALITATS

Les presents Condicions Generals de Venda, junt amb les condicions particulars que es puguin establir, regulen les condicions de compra de productes a través del lloc web www.fincavalldosera.es (d’ara endavant, el “lloc Web”) titularitat de Finca Valldosera, S.A. (d’ara endavant, l’ EMPRESA), entitat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 22.133, Foli 126, Full número B-32.946, Inscripció 4ª.

  NIF: A-58483710
  DOMICILI SOCIAL: Masia “Les Garrigues”, s/n. Can Trabal, Olèrdola, Barcelona (08734)
  TELÈFON:93.814.30.47
  FAX: 93.893.55.90
  CORREU ELECTRÒNIC: marketing@fincavalldosera.com


L’EMPRESA proporciona informació sobre productes, i ofereix la possibilitat de la seva adquisició a través del Lloc Web.
La utilització dels serveis del Lloc Web, així como l'adquisició de qualsevol dels productes ofertats, suposa la acceptació de l’Usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals de Venda. La utilització dels serveis comporta que les seves dades com Usuari passaran a formar part dels fitxers de l’EMPRESA, i el seu tractament serà conforme al que preveu la Política de Privacitat, que l’Usuari manifesta expressament conèixer i acceptar.

Les Condicions Generals de Venda, conjuntament amb l’Avís Legal i la Política de Privacitat del Lloc Web, són les úniques condicions aplicables a la utilització del Lloc Web i a la compra dels productes a través seu i substitueixen qualsevol altre condició, excepte previ acord i per escrit entre l’EMPRESA i l’Usuari.

L’Usuari que accedeixi al Lloc Web i realitzi la compra de productes a través seu, accepta sotmetre’s i quedar vinculat per les Condicions Generals de Venda, l’Avís Legal i la Política de Privacitat, de la forma en la que es trobin redactades en l’instant en que s’accedeixi al Lloc Web.


2.- PRODUCTES OFERTATS EN EL LLOC WEB

Els productes ofertats en el Lloc Web, juntament amb les seves característiques i preus apareixeran en pantalla. Totes les fotografies, representacions gràfiques o iconogràfiques i vídeos referents als Productes de l’EMPRESA, així com noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol tipus inclosos en el Lloc Web, tenen l’objectiu d’aportar la major informació possible, per això, l’Usuari ha de tenir present que tenen una condició orientativa i, per tant, no posseeixen caràcter exhaustiu.

A la pantalla s’expressaran les despeses d‘enviament al domicili de l’Usuari dels productes, que variaran en funció del lloc de destinació i la quantitat d’unitats enviades.

Els productes estaran disponibles per a la venda fins a final d’existències. L’EMPRESA es reserva el dret a decidir, en tot moment, els productes ofertats als Usuaris a través del Lloc Web. Així, l’EMPRESA podrà, en qualsevol moment, incorporar nous productes en el Lloc Web, i s'entén, excepte que es disposi el contrari, que els nous productes es regiran pel que s’estableix en las Condicions Generals de Venda que es trobin en vigor en aquest moment.

Així mateix, l’EMPRESA es reserva el dret a deixar de facilitar l’accés, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol dels productes ofertats en el Lloc Web.

En el cas que, per circumstàncies de força major, un producte no estigui disponible després d'haver-se efectuat la compra, l’EMPRESA notificarà a l’Usuari per email, a l’adreça proporcionada en el formulari de comanda, de l’anulació total o parcial de la comanda.

L’anulació parcial de la comanda no dona dret a l’anulació de la totalitat de la comanda, sense perjudici de l’exercici del dret de desistiment que correspon a l’Usuari, de conformitat amb l'establert en les presents Condicions Generals de Venda.


3.- SISTEMA DE COMPRA DELS PRODUCTES

Per a l'adquisició dels productes ofertats en el Lloc Web, els Usuaris hauran de ser majors de divuit (18) anys.
Per a procedir a la compra del producte, l’Usuari haurà de seleccionar el producte que vulgui comprar i afegir-lo a la cistella de la compra (d’ara endavant, “La Meva Cistella”). Un cop finalitzada la selecció de productes a comprar, l’Usuari haurà de polsar la icona “FINALITZAR LA COMANDA”.

A continuació, s’indicaran els productes seleccionats per a la seva compra i l’Usuari haurà d’omplir el formulari de comanda introduint el seu nom i cognoms, adreça de correu electrònic i adreça de lliurament dels productes comprats. Per últim, l’Usuari haurà de polsar la icona “REALITZAR COMANDA”.

El nom i cognoms de l’Usuari, l’adreça de correu electrònic i l’adreça de lliurament de la comanda facilitats a l’EMPRESA són elements identificatius i habilitadors per accedir i efectuar les compres, passant aquestes dades automàticament a formar part dels fitxers de l’EMPRESA.
Un cop finalitzat el procés de compra l’EMPRESA remetrà a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’Usuari, mitjançant el formulari de comanda, un email de confirmació de la recepció de la comanda. La confirmació de la comanda enviada per l’EMPRESA no tindrà validesa com a factura, únicament com a comprovant de compra. L’EMPRESA remetrà a l’Usuari la corresponent factura per email.


4.- PAGAMENT DEL PREU DELS PRODUCTES

El pagament del preu dels productes comprats i de les despeses d’enviament, els quals apareixeran en pantalla, es podrà realitzar mitjançant targeta de crèdit o dèbit, i mitjançant el sistema de PayPal.
Per a procedir al pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit, l’Usuari haurà de seguir las indicacions que apareguin en pantalla, facilitant, en tot cas, la següent informació:

 • Número de Targeta
 • Data de caducitat
 • Codi CVV2 o CVC2 de la Targeta


L’EMPRESA es reserva el dret a sol·licitar, de qualsevol Usuari del Lloc Web que hagi efectuat una compra, que justifiqui el pagament de la mateixa i/o que s’identifiqui mitjançant l’aportació per mitjà telemàtic (fax o email) d’un document identificatiu que l’identifiqui com Comprador (DNI, Passaport, Targeta de Resident, entre d’altres).

L’Usuari haurà de notificar a l’EMPRESA, a través de l’adreça de correu electrònic: marketing@fincavalldosera.com, qualsevol càrrec indegut o fraudulent en el compte bancari facilitat per a la compra en el Lloc Web, en el menor termini de temps possible, amb l’objectiu de que l’EMPRESA pugui realitzar els tràmits que consideri oportuns en relació a aquest.


5.- ENTREGA DELS PRODUCTES

L’EMPRESA està obligada a entregar els productes adquirits per l’Usuari en el Lloc Web a la major brevetat possible, segons els terminis indicats, en funció de si és Espanya peninsular o insular. L’enviament es realitzarà a l’adreça de lliurament assenyalada a tal efecte en el formulari de comanda.

L’EMPRESA no serà responsable dels errors o perjudicis causats en el lliurament, quan l’adreça facilitada per l’ Usuari en el formulari de comanda no s'ajusti al lloc d’entrega desitjat por aquest.


6.- DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES

a) Dret de desistiment
L’Usuari disposarà d’un termini de set (7) dies hàbils, segons el calendari oficial del seu lloc de residència, per deixar sense efecte el contracte celebrat, sense necessitat de justificar la seva decisió i sense penalització de cap tipus.

El termini de set (7) dies es computarà a partir de la recepció per part de l’Usuari dels productes adquirits. No obstant, si l’Usuari hagués tingut coneixement del dret de desistiment amb posterioritat a la data de recepció dels productes comprats, el termini de set (7) dies es començarà a comptar des de la data en que hagués tingut coneixement del seu dret a tornar els productes comprats.

En tot cas, s’entendrà que l’Usuari ha tingut coneixement del dret de desistiment des del moment en què realitza la comanda, que requereix la lectura i acceptació de les Condicions Generals de Venda.

Un cop finalitzat el termini de set (7) dies hàbils, l’EMPRESA no admetrà devolucions per desistiment de compres de productes.

Per a poder realitzar una devolució, l’Usuari haurà de comunicar-ho a l’EMPRESA mitjançant correu electrònic a la següent adreça: marketing@fincavalldosera.com

Un cop comunicada la voluntat d'exercici del dret de desistiment, l’usuari procedirà a la devolució de la comanda, que haurà d’enviar-se a l’adreça física de l’EMPRESA:

  DOMICILI: Masia “Les Garrigues”, s/n. Urb. Can Trabal
  CÓDI POSTAL: 08734
  LOCALITAT: Olèrdola.
  PROVÍNCIA: Barcelona.


L’Usuari assumirà les despeses d’enviament per devolució en cas d’exercir el dret de desistiment.
En tot cas, en el supòsit de desistir de la compra, hauran de complir-se els següents requisits:

 • El producte ha de trobar-se en les mateixes condicions en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetat original.
 • La devolució a l’EMPRESA ha de fer-se utilitzant la mateixa caixa o embalatge utilitzat en el lliurament o, en el seu defecte, en algun format similar que garanteixi la devolució dels productes en perfecte estat.
 • S’haurà d’incloure una còpia del justificant de compra i de l’albarà de lliurament dels productes, on, a més, s’indiquin els productes retornats.


Les devolucions parcials d’una comanda donaran lloc al reemborsament del preu corresponent al producte o productes efectivament retornats.

L’Usuari no tindrà dret al reemborsament del preu dels productes retornats que no es trobin en les mateixes condicions en que varen ser lliurats.

L’EMPRESA tramitarà la devolució del preu mitjançant la mateixa forma de pagament utilitzada per l’Usuari per l’adquisició dels productes, en un termini de trenta (30) dies des de la recepció de la comanda retornada i un cop que l’EMPRESA hagi acreditat que els productes objecte de devolució compleixen amb els requisits establerts en els apartats (i), (ii) i (iii) anteriors.

b) DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES DEFECTUOSOS
L’Usuari tindrà dret al reemborsament del preu dels productes defectuosos o dels productes entregats si no es corresponen amb la comanda realitzada per l’Usuari. Alternativament, l’Usuari podrà sol·licitar que se li entregui, un producte igual, en perfecte estat.

En els supòsits de devolució a l’EMPRESA de productes defectuosos o que no es corresponguin amb la comanda realitzada por l’Usuari, aquest haurà de comunicar-ho a l’EMPRESA mitjançant correu electrònic a la següent adreça: marketing@fincavalldosera.com

Un cop comunicada la voluntat de retornar els productes defectuosos o que no es corresponen amb la comanda efectuada per l’Usuari, aquest procedirà a la devolució de la comanda, que s’haurà de remetre a l’adreça física de l’EMPRESA:

  DOMICILI: Masia “Les Garrigues”, s/n. Urb. Can Trabal
  CÓDI POSTAL: 08734
  LOCALITAT: Olèrdola.
  PROVÍNCIA: Barcelona.

En tot cas, la devolució haurà de complir amb els següents requisits:

 • El producte ha d’estar en la mateixa condició en que va ser lliurat i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetat original.
 • La devolució a l’EMPRESA s’ha de fer utilitzant la mateixa caixa o embalatge utilitzat en el lliurament o, en el seu defecte, en algun format similar que garanteixi la devolució dels productes en el millor estat possible.
 • S’haurà d’incloure una còpia del justificant de compra i de l’albarà de lliurament dels productes on, a més, s’indiquin els productes retornats.


En aquest cas, l’Usuari no haurà de fer front a les despeses de lliurament derivades de la devolució dels productes.

Un cop rebut el producte retornat, l’EMPRESA procedirà a l’examen del mateix, i comunicarà a l’Usuari, en un termini de temps raonable, por correu electrònic, si procedeix la devolució o substitució del mateix (en el seu cas).

El reemborsament del preu o la substitució del producte s’efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 30 dies següents a la data d’enviament del correu electrònic confirmant que procedeix la devolució o substitució del producte no conforme.

L’EMPRESA, en el seu cas, procedirà a l’enviament del producte de substitució a l’Usuari, a l’adreça de lliurament proporcionada en el formulari de comanda.

L’EMPRESA, en el seu cas, tramitarà la devolució del preu mitjançant la mateixa forma de pagament utilitzada per l’usuari per a l’adquisició dels productes retornats.


8.- MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA

L’EMPRESA es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, les Condicions Generals de Venda. Els Usuaris sempre disposaran d’aquestes Condicions Generals de Venda en un lloc visible, perquè siguin visualitzades tantes vegades com l’Usuari consideri oportunes. Els Usuaris garanteixen llegir atentament aquestes Condicions Generals de Venda cada vegada que accedeixin al Lloc Web.
En tot cas, l’acceptació de les Condicions Generals de Venda serà un pas previ i obligatori a la contractació de qualsevol producte disponible a través del Lloc Web.


9.- COMUNICACIONS

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que s’hagin d’efectuar per les parts, en relació amb les presents Condicions Generals de Venda, hauran de realitzar-se per escrit i s’entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat remeses por correu ordinari al domicili de l’altra part o al correu electrònic d’aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l’altra.


10.- INTEGRITAT DE LAS CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Les presents Condicions Generals de Venda, la Política de Privacitat i l’Avís Legal, constitueixen l’expressa i única voluntat de l’EMPRESA i l’Usuari en relació amb el seu objecte i invalida i substitueix qualssevol altre acord o contracte, verbal o per escrit, assolit per les parts amb anterioritat.


11.- NUL·LITAT PARCIAL I INEFICÀCIA DE CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals de Venda fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia solament afectarà a dita disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals de Venda en tota la resta i considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.


12.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents Condicions Generals de Venda es regeixen i interpreten d’acord amb la normativa espanyola vigent.
En relació a qualsevol controvèrsia entre las partes en relació amb el compliment o el contingut de les presents Condicions Generals de Venda, les parts acorden sotmetre la decisió de l’assumpte plantejat als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.